Stichting Actie-Platform Nuenen Zuid
Aandacht voor een prettige en leefbare woonomgeving

Nieuws en documenten

2023-07-21 Een nieuw project in Nuenen Zuid. Op de plaats waar nu het bedrijfsverzamelgebouwtje staat (de oude kleuterschool) is een appartementencomplex gedacht. In dit document staat de planontwikkeling.

2023-05-15 De laatste ontwikkelingen rondom de Mijlpaal staan in deze brief.

2022-11-07 Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken over het inrichtingsplan van locatie De Mijlpaal.

2022-08-26 Brief aan de burgemeester Het actieplatform heeft haar zorgen geuit richting de burgemeester omdat er rondom het project De Mijlpaal door de gemeente veruit onder de maat wordt gecommuniceerd.

2021-03-30 Het Manifest Het Actieplatform Nuenen Zuid maakt zich ernstig zorgen over de leefbaarheid en bereikbaarheid in Nuenen Zuid. De huidige plannen over het mobiliteitsvraagstuk hebben wat ons betreft een zeer nadelige invloed op leefbaarheid en gezondheid van alle mensen in Nuenen Zuid. Op initiatief van de Belangenvereniging Nuenen Groen is een manifest opgesteld voor de gemeente. Het is mede ondertekend door Actieplatform Nuenen Zuid en andere belanghebbende partijen. Zo trekken we als burgers samen op teneinde zorg te kunnen dragen voor een goede infrastructuur. Alle ondertekenaars pleiten voor een integrale benadering van de problematiek in nauwe samenwerking met de Nuenense burgers.

2021-03-08 Definitieve gebiedsuitwerking locatie De Mijlpaal 

2021-02-05 Stedenbouwkundige randvoorwaarden De Mijlpaal

2021-01-28 Presentatie bijeenkomst De Hongerman

2021-01-28 Verslag bijeenkomst De Hongerman

Brief aan de betroffen bewoners van Nuenen Zuid over het Actieplatform

Bewoners terugkoppeling De Mijlpaal, Variant I en Variant II

Bericht achterban inloopavond De Mijlpaal

2019-07 RV Bijlage 3 Onderzoek programmatische mogelijkheden sporthal- en schoollocatie maart 2019

2019-07 Raadsvoorstel Structuurvisie Nuenen Zuid maart 2019

Informatiebrief februari 2019

Agenda commissievergadering 29 januari 2019

Brief aan de bewoners van de betrokken wijken/straten

Nota van zienswijzen Structuurvisie Nuenen Zuid

Bijlage 1 Nota van zienswijzen Structuurvisie Nuenen Zuid

Bijlage 3 Notitie tijdelijke oplossing sporthal de Hongerman

Presentatie structuurvisie Nuenen Zuid 23-24 oktober 2018

Bijlage 2 Structuurvisie Nuenen Zuid

Privacyverklaring Stichting actieplatform Nuenen-Zuid